Bài 6 trang 210 SGK Hóa học 11. Trung hòa 16,60gam hỗn hợp...

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Trung hòa 16,60gam hỗn hợp gồm axit axetic và axit fomic bằng dung dịch natri hiđroxit thu được 23,20 gam hỗn hợp hai muối.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng ở dạng phân tử và ion rút gọn.

b) Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp trước và sau phản ứng.


a)  PTHH dạng  phân tử:

CH3COOH + NaOH →  CH3COONa + H2O

HCOOH + NaOH → HCOONa + H2O

PTHH dạng ion rút gọn:

CH3COOH + OH- →  CH3COO- + H2O

HCOOH + OH- → HCOO+ H2O   

b) Đặt x là số mol CH3COOH ; y là số mol HCOOH

CH3COOH + NaOH →  CH3COONa + H2O

x                                →   x (mol)

HCOOH + NaOH → HCOONa + H2O

y                            →  y (mol)

Ta có hệ phương trình:

60x+46y=16,682x+68y=23,2x=0,2(mol)y=0,1(mol)

% HCOOH = 27,7% ; %CH3COOH = 72,3%.

%HCOONa = 29,3% ; %CH3COONa = 70,7%