Bài 2 trang 210 SGK Hóa học 11. Từ công thức cấu tạo...

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Từ công thức cấu tạo, hãy giải thích tại sao axit fomic có tính chất của một anđehit.


Axit fomic có công thức cấu tạo : H-C-OH              O

Phân tử có nhóm -CH = O, do đó có tính chất của andehit