Bài 1 trang 63 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Gieo một đồng tiền 3 lần.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố:

A :"Lần đầu xuất hiện mặt sấp"

B :"Mặt sấp xảy ra đúng một lần"

C : "Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần"


a.

Không gian mẫu gồm 8 phần tử:

Ω= {SSS,SSN,SNS,SNN,NNN,NNS,NSN,NNS}

Trong đó SSS là kết quả "ba lần gieo đồng tiền xuất hiện mặt sấp";

NSS là kết quả "lần đầu đồng tiền xuất hiện mặt ngửa, lần thứ hai, lần thứ ba xuất hiện mặt sấp".

b.

Xác định các biến cố:

A :"Lần đầu xuất hiện mặt sấp"

A={SSS,SSN,SNS,SNN}

B : "Mặt sấp xảy ra đúng một lần"

B= {NNS,SNS,SNN}

C : "Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần".

C= {SSN,NSS,SNS,NNS,NSN,SNN,NNN}.