Bài 6 trang 64 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,10
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Gieo một đồng tiền liên tiếp cho đến khi xuất hiện mặt sấp hoặc cả 4 lần ngửa thì dừng lại.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố.

A: "Số lần gieo không vượt quá 3"

B: "Số lần gieo là 4"


a. Không gian mẫu của phép thử gồm 5 phần tử được mô tả sau:Ω= {S,NS,NNS,NNNS,NNNN}

b. Xác định các biến cố:

A: "Số lần gieo không vượt quá 3"

A= {S,NS,NNS}

B: "Số lần gieo là 4"

B= {NNNS,NNNN}.