Bài 3 trang 63 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,10
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Một hộp chứa 4 cái thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4, lấy mẫu ngẫu nhiên 2 thẻ.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố sau:

A : "Tổng các số trên hai thẻ là số chẵn".

B : "Tích các số trên hai thẻ là số chẵn."


a.Không gian mẫu gồm 6 phần tử, được mô tả:

Ω= {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)}

Trong đó (1, 2) là kết quả "lần đầu lấy trúng thẻ 1 và 2 lần lấy trúng thẻ 2", …

b.Xác định các biến cố sau:

A : "Tổng các số trên hai thẻ là số chẵn".

A = {(1, 3), (2, 4)}

B : "Tích các số trên hai thẻ là số chẵn."

B = {(1, 2), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)}.