Bài 5 trang 64 SGK Đại số 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Từ một hộp chứa 10 cái thẻ, trong đó các thẻ đánh số 1, 2, 3, 4, 5 màu đỏ, thẻ đánh số 6 màu xanh và các thẻ đánh số 7, 8, 9, 10 màu trắng. Lấy ngẫu nhiên một thẻ.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Kí hiệu A, B, C là các biến cố sau:

A : "Lấy được thẻ màu đỏ"

B : "Lấy được thẻ màu trắng"

C: "Lấy được thẻ ghi số chẵn".

Hãy biểu diễn các biến cố A, B, C bởi các tập hợp con tương ứng của không gian mẫu.


a. Không gian mẫu gồm 10 phần tử: Ω= {1, 2, 3, …, 10} trong đó "kết quả có thể lấy trúng thẻ màu đỏ, màu xanh, màu trắng.

b. A,B,C "là các biến cố".

A: "Lấy được thẻ màu đỏ"

A= {1, 2, 3, 4, 5}

B: "Lấy được thẻ màu trắng"

B= {7, 8, 9, 10}

C: "Lấy được thẻ ghi số chắn".

C= {2, 4, 6, 8, 10}.