Bài 7 trang 64 SGK Đại số 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Từ một hộp chứa 5 quả cầu được đánh số 1, 2, 3, 4, 5 lấy ngẫu nhiên liên tiếp hai lần mỗi lần một quả và xếp theo thứ tự từ trái sang phải.

a. Mô tả không gian mẫu.

b. Xác định các biến cố sau:

A: "Chữ số sau lớn hơn chữ số trước"

B: "Chữ số trước gấp đôi chữ số sau"

C: "Hai chữ số bằng nhau".


a. Không gian mẫu gồm 10 phần tử được mô tả như sau:

Ω= {(1; 2), (2; 1), (1; 3), (3; 1), (1; 4), (4; 1), (1; 5), (5; 1), (2; 3),        (3; 2),(2; 4), (4; 2), (2; 5), (5; 2), (3; 4), (4; 3), (3; 5), (5; 3),        (4; 5), (5; 4)}

b. Xác định các biến cố sau:

A: "Chữ số sau lớn hơn chữ số trước"

A= {(1; 2), (1; 3), (1; 4), (1; 5), (2; 3), (2; 4), (2; 5),                                              (3; 4), (3; 5), 4; 5)}

B: "Chữ số trước gấp đôi chữ số sau" B= {(2; 1), (4; 2)}. 

C: "Hai chữ số bằng nhau" C= ∅.