Bài 2 Trang 89 SGK Lịch sử 12. Nêu nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 29
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam


- Nội dung của Cương lĩnh chính trị

Đường lối chiến lược

Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

Nhiệm vụ

Là đánh đổ ĐQ Pháp, bọn PK và TS phản CM, làm cho nước VN độc lập, tự do.

 Lực lượng CM

Là CN, nông dân, TTS, trí thức ; còn phú nông, trung và tiểu địa chủ, TS thì lợi dụng hoặc trung lập.

Lãnh đạo CM

ĐCSVN, đội tiên phong của giai cấp VS

Mối quan hệ với cách mạng thế giới

CMVN là một bộ phận của CMVS trên TG