Bài 1 Trang 89 SGK Lịch sử 12. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam


a. Hoàn cảnh:

- Năm 1929, ba tổ chức cộng sản ra đời, hoạt động riêng rẽ, làm ảnh hưởng đến tâm lí quần chúng và sự phát triển chung của PTCM nước ta. àYêu cầu thống nhất các tổ chức CS được đặt ra một cách bức thiết.

- Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động từ TL về TQ, triệu tập HN hợp nhất các tổ chức CS thành một Đảng duy nhất...

- HN do Nguyễn Ái Quốc chủ trì, diễn ra  tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc) bắt đầu từ ngày 6-1-1930.

b. Nội dung hội nghị:

- Phê phán sự hoạt động chia rẽ của 3 tổ chức

- HN nhất trí hợp nhất ba tổ chức CS thành một Đảng duy nhất, lấy tên là ĐCSVN

- Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn. ª là bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta.