Bài 2 trang 103 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,81
Đánh giá: 31
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 2. Cho cấp số nhân un với công bội q. a) Biết u1 = 2,u6 = 486. Tìm q. b) Biết q=23,u4=821. Tìm u1.

c) Biết u1=3, q=-2. Hỏi số 192 là số hạng thứ mấy?


a) Theo công thức  un =u1.qn-1, thay  n=6  ta được:

u6 =u1q5 = 2.q5 = 486q5=4862=243                                      q=2435=3.

b) Ta có: u4=u1.q3=821u1=821.323=97.

c) Biết u1 = 3,q = -2. Hỏi số 192 là số thứ mấy?

Ta có: un =u1.qn-1 = 192

qn-1 =192u1=1923 = 64(-2)n = - 128 = (-2)7 n = 7.

Vậy số 192 là số hạng thứ 7.