Bài 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11. Lập niên biểu cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Mĩ latinh đầu thế kỉ XIX theo thứ tự : thời gian, tên nước, năm giành độc lập.

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Lập niên biểu cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Mĩ latinh đầu thế kỉ XIX  theo  thứ tự : thời gian, tên nước, năm giành độc lập.


Tên nước Năm giành ĐL
Ha-i-ti 1804
Vê-nê-xu-ê-la 1811
Ác-hen-ti-na 1816
Cô-lôm-bi-a 1819
Pa-na-ma 1821
Bra-xin 1822
U-ru- goay 1828
Ê-cu-a-đo 1830
Đô-mi-na-ca 1844