Bài 3 Trang 30 SGK Lịch sử 11. Chính sách bành trướng của Mĩ đối với khu vực Mĩ latinh biểu hiện như thế nào?

Trung bình: 4,22
Đánh giá: 37
Bạn đánh giá: Chưa

Chính sách bành trướng của Mĩ đối với khu vực Mĩ latinh biểu hiện như thế nào?


*** Sự bành trướng của Mĩ

 Mĩ âm mưu biến Mĩ La-tinh thành “sân sau” để thiết lập nền thống trị độc quỳên của Mĩ:

+ 1823: đưa ra học thuyết Mơn-rô

+1889: thành lập tổ chức “Liên Mĩ”

+1898: gây chiến tranh với Tây Ban Nha

+ Đầu thế kỉ XX đưa ra chính sách “Cây gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đô la”

⇒ Mĩ La-tinh trở thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ