Bài 2 Trang 41 SGK Lịch sử 12. Hãy trình bày những thành tựu và khó khăn về kinh tế - xã hội của các nước Mĩ-latinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Trung bình: 4,63
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy trình bày những thành tựu và khó khăn về kinh tế - xã hội của các nước Mĩ-latinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.


Thành tựu :

- Về kinh tế:

+ Một số nước Mĩ Latinh  như: Braxin, Áchentina, Mêhicô  trở thành nước công nghiệp mới .

+ Tỉ lệ tăng trưởng kinh tế bình quân của các nước Mĩ Latinh là 5,5%. trong những năm 50 - 70,

+ Riêng với Cuba, nước này đã xây dựng được một nền công nghiệp có bước phát triển  với cơ cấu ngành hợp lý, một nền nông nghiệp với sản phẩm đa dạng và đạt được nhiều  thành tựu cao trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao.

- Về xã hội: Trải qua quá triinh đấu tranh Các nước ở khu vực này  đều tiến hành khôi phục độc lập, giành chủ quyền dân tộc, phát triển đất nước.

Khó khăn:

- Kinh tế suy thoái nặng nề , lạm phát tăng nhanh chóng, khủng hoảng trầm trọng, nợ nước ngoài chồng chất, thực trạng này đã dẫn đến nhiều biến động về chính trị.

- Mâu thuẫn xã hội gay gắt, tham nhũng trở thành quốc nạn đã hạn chế sự phát triển kinh tế.