Bài 4 trang 7 SGK Hóa học 11. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:

Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do

A. sự chuyển dịch của các electron.

B. sự chuyển dịch của các cation.

C. sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan.

D. sự chuyển dịch của cả cation và anion.


Dung dịch dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các hạt mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion. Mà ion có 2 loại: ion âm (anion) và ion dương (cation)

 Đáp án D.