Bài 3 trang 7 SGK Hóa học 11. Viết phương trình điện li của những chất sau

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình điện li của những chất sau:

a) Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)0,10M; HNO0,020M ; KOH 0,010M

Tính nồng độ mol của từng ion trong các dung dịch trên.

b) Các chất điện li yếu: HClO, HNO2.


a) Các chất điện li mạnh phân li hoàn toàn nên phương trình điện li và nồng độ các ion trong dung dịch như sau:

Ba(NO3)    →     Ba2+    +      2NO3-
0,1M                    0,1M              0,2M

HNO3           →   H+          +      NO3-
0,02M               0,02M              0,02M

KOH             →    K+         +         OH-
0,01M                0,01M               0,01M

b) Các chất điện li yếu phân li không hoàn toàn nên phương trình điện li như sau:

HClO   ⇌       H+       + ClO-

HNO2   ⇌      H+       + NO2-