Bài 2 trang 95 SGK Hoá học 12. Hãy nêu cơ chế của sự ăn mòn điện hoá học?

Trung bình: 4,35
Đánh giá: 55
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu cơ chế của sự ăn mòn điện hoá học?


Cơ chế ăn mòn điện hóa học: (Lấy sự ăn mòn sắt làm thí dụ)

- Sự ăn mòn điện hóa một vật bằng gang (hợp kim Fe - C)(hoặc thép) trong môi trường không khí ẩm có hòa tan khí CO2, SO2, O2... sẽ tạo ra một lớp dung dịch điện li phủ bên ngoài kim loại.

  + Đảm bảo 3 điều kiện: - 2 điện cực khác nhau về bản chất: Fe -C

                                     - Tiếp xúc trực tiếp

                                      - Các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch điện ly: Không khí ẩm
 + Ở cực dương(C,CO2, SO2, O2 ...) xảy ra phản ứng khử: O2 hòa tan trong nước bị khử thành ion hiđroxit.(độ âm điện O2>C)
             O2 + 2H2O + 4e → 4OH-
 + Ở cực âm(Fe,CO2, SO2, O2 ...) : xảy ra phản ứng oxi hóa: 
            Fe → Fe2+ + 2e
Những Fe2+ tan vào dung dịch chứa oxi → Fe3+ và cuối cùng tạo gỉ sắt có thành phần Fe2O3.nH2O