Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12. Viết các số sau theo thứ tự tăng dần

Trung bình: 4
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

a) 13,75 ; 2-1 ;12-3. b) 980 ; 37-1 ; 3215.

 


a) 13,75=1 ; 2-1=12; 12-3=(2-1)-3=23=82-1<13,75<12-3.

b) 980=1; 37-1=73; 3215=(25)15=2980<3215<37-1.