Bài 4 trang 56 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Cho a,b là những số thực dương. Rút gọn các biểu thức bài 4 trang 56 SGK Giải tích 12

a) a43a-13+a23a14a34+a-14; b) b15b45-b-15b23b3-b-23;
c) a13b-13-a-13b13a23-b23; d) a13b+b13aa6+b6.

 


a) a43a-13+a23a14a34+a-14=a43.a-13+a43.a23a14.a34+a14.a-14=a43+-13+a43+23a14+34+a14+-14=a+a2a+a0=a(1+a)a+1=a.

b) b15b45-b-15b23b3-b-23=b15.b45-b15.b-15b23.b13-b23.b-23=b15+45-b15-15b23+13-b23-23=b1-b0b1-b0=1.

c) a13b-13-a-13b13a23-b23=a-13b-13(a23-b23)a23-b23=(ab)-13=1ab13=1ab3.

d) a13b+b13aa6+b6=a13b12+b13a12a16+b16=a13b13b16+a16a16+b16=(ab)13=ab3.