Bài 1 trang 55 SGK Giải tích 12. Tính

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

a) 925.2725 ; b) 14434:934 ;
c) 116-0.75+0.25-52 ; d) 0,04-1,5-(0,125)-23.

 


a) 925.2725=(32)25.(33)25=(32.33)25=(35)25=32=9.

b) 14434:934=(144:9)34=1634=(24)34=23=8.

c) 116-0,75+0,25-52=(2-4)-34+14-52=23+25=40.

d) (0,04)-1,5-(0,125)-23=125-32-18-23=(5-2)-32-2-3-23=53-22=121.