Bài 2 trang 55 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Cho a,b là những số thực dương. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ: 

a) a13.a ; b) b12.b13.b6 ;
c) a43:a3 ; d) b3:b16.

 


a) a13.a=a13.a12=a13+12=a56.

b) b12.b13.b6=b12.b13.b16=b12+13+16=b1=b.

c) a43:a3=a43:a13=a43-13=a1=a.

d) b3:b16=b13:b16=b13-16=b16.