Bài 3 trang 105 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau...

Trung bình: 4,53
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

CHCH(4)(1)CH2=CH2(2)CH3-CH2OH(3)CH3-CH2Br

           (5)

Phản ứng nào thuộc loại phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách?


(1) CHCH + H2 Pd, PbCO3 CH2=CH2(2) CH2=CH2 + H2O H+, t° CH3-CH2OH(3) CH3-CH2OH + HBr H2SO4 CH3-CH2Br + H2O(4) 3CHCH C, 600°C C6H6(5) C6H6 + Br2 Fe C6H5Br + HBr