Bài 2 trang 105 SGK Hóa học 11. Cho phương trình hoá học của các phản ứng ...

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Cho các phương trình hóa học của phản ứng:

a) C2H6 + Br2 as  C2H5Br2 + HBr.

b) C2H4 + Br2 → C2H4Br2    

c) C2H5OH + HBr   xt, to  C2H5Br    H2O.

d) C6H14   xt, to   C3H6 + C3H8.   

e) C6H12 + H2   xt, to   C6H14  

g)  C6H14  xt, to    C2H6 + C4H8

1. Thuộc loại phản ứng thế là các phản ứng

A. a, b, c, d, e, g.

B. a, c.
C. d, e, g.  D. a, b, c, e, g.

2. Thuộc loại phản ứng cộng là các phản ứng

A. a, b, c, d, e, g.

B. a, c. 
C. d, e, g.

D. b, e.

3. Thuộc loại phản ứng tách là các phản ứng

A. d, g. B. a, c.
C. d,  e, g. D. a, b, c, e, g.

1. Thuộc loại phản ứng thế là các phản ứng a, c. Đáp án B

2. Thuộc loại phản ứng cộng là các phản ứng b,e. Đáp án D

3. Thuộc loại phản ứng tách là các phản ứng d,g. Đáp án A