Bài 4 trang 105 SGK Hóa học 11. Kết luận nào sau đây là đúng ?...

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 26
Bạn đánh giá: Chưa

Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất nhanh.

B. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau.

C. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và chỉ theo một hướng xác định.

D. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định.


A. Sai vì phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm

B. Đúng

C. Sai phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau.

D. Sai vì phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm

Đáp án B