Câu hỏi 4 trang 163 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ diêzen 4 kì.


Tương tự như nguyên lí làm việc của đông cơ Diezen 4 kì, nhưng khác 2 điểm:

- Kì nạp: Khí nạp vào động cơ Diezen là không khí còn của động cơ xăng là hỗn hợp xăng – không khí do bộ chế hoà khí tạo ra.

- Cuối kì nén: không phải nhiên liệu được phun vào buồng cháy mà là buzi bật tia lửa điện châm cháy hỗn hợp xăng – không khí.