Bài 3 trang 146 SGK Sinh học 11. Thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo:

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 112
Bạn đánh giá: Chưa

Thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo:

A - chiều cao của thân.
B - đường kính gốc.
C - theo số lượng lá trên thân.
D - cả A, B và C.


Theo số lượng lá trên thân.

Đáp án: C