Bài 4 trang 101 SGK Sinh học 11. Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật.

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 132
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật.


Các tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật là các hợp chất hóa học. Ví dụ: axit, kiềm, các muối khoáng, các chất hữu cơ, hoocmôn, các chất dẫn dụ và các hợp chất khác.