Bài 5 trang 101 SGK Sinh học 11. Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:

Trung bình: 4,58
Đánh giá: 52
Bạn đánh giá: Chưa

Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:

 A - hướng sáng.          B - hướng tiếp xúc.

C - hướng trọng lực âm.        D - cả 3 loại hướng trên.


Cây quấn quanh cây gỗ lớn để vươn lên là hướng tiếp xúc

Đáp án: B