Bài 4 Trang 143 SGK Hóa Học 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

4. a) Axit sunfuric đặc có được dùng làm khô những khí ẩm, hãy dẫn ra một thí dụ. Có những khí ẩm không được làm khô bằng axit sunfuric đặc, hãy dẫn ra một thí dụ. Vì sao ?

b) Axit sunfuric đặc có thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than (được gọi là sự hóa than). Dẫn ra những thí dụ về sự hóa than của glucozơ, sacarozơ.

c) Sự làm khô và sự hóa than khác nhau như thế nào ?


Axit sunfuric đặc có tác dụng làm khô  những khí ẩm. Thí dụ làm khô khí CO2, không làm khô được khí H2S, H2 … (do có tính khử).

                         H2SO4   +  H2   ->   SO2  +   H2O.

                        H2SO4   +  H2S   ->  4S   +   4H2O.

b) Axit  sunfuric đặc có thể biến nhiều hợp chất thành than :

                     C6H12O6 H2SO4 đc  6C +   6H2O.

                     C12H22O11  H2SO4 đc  12C  +  11H2O.

c) Sự làm khô :chất được làm khô không thay đổi.

   Sự hóa than : Chất tiếp xúc với H2SOđặc biến thành chất khác, trong đó có cacbon.