Bài 5 Trang 143 SGK Hóa Học 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

5. a)Trong các trường hợp nào của axit sunfuric có những tính chất hóa học chung của một axit ? Đó là những tính chất nào ? Dẫn ra phương trình phản ứng để minh họa.

b) Trong trường hợp nào axit sunfuric có những tính chất hóa học đặc trưng ?

 Đó là những tính chất nào ? Dẫn ra phương trình phản ứng để minh họa.

 


a) Dung dịch axit sunfuric loãng có những tính chất chung của axit, đó là :

 - Đổi màu quỳ tím thành đỏ.

 - Tác dụng với kim loại giải phóng hiđro.

          Fe  +   H2SO4   ->   FeSO4    +   H2.

-Tác dụng với oxit bazơ  và bazơ.

          Ba(OH)2   +   H2SO4   ->   BaSO4   +  2H2O

- Tác dụng với nhiều chất muối.

          BaCl2 + H2SO4   ->   BaSO4  +  2HCl.

b) Tính chất hóa học đặc trưng của axit sunfuric là tính oxi hóa mạnh và tính háo nước.

- Tính oxi hóa mạnh :

          2H2SO4  +  Cu   ->   CuSO4  +   SO2   + 2H2O.

          2H2SO4   +   S    ->  3SO2  +  2H2O.

          2H2SO4   +  2KBr   ->   Br2   +   SO2  +  2H2O   +  K2SO4.

- Tính háo nước và tính chất oxi hóa.

 Axit sunfuric đặc hấp thụ mạnh nước . Axit sunfuric đặc chiếm các nguyên tố H và O là những nguyên tố thành phần của các hợp chất gluxit giải phóng cacbon và nước.

          C12H22O11  H2SO4 đc 12C   +   11H2O.

Da thịt khi tiếp xúc với H2SO4 đặc sẽ bị bỏng rất nặng, vì vậy khi sử dụng axit sunfuric phải hết sức thận trọng.