Bài 4 trang 54 SGK Hóa học 11. Lập phương trình hóa học sau đây...

Trung bình: 4,82
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Lập các phương trình hóa học sau đây:

a) H3PO4 + K2HPO4 →

     1 mol      1 mol

b) H3PO4 + Ca(OH)2 →

    1 mol      1 mol

c) H3PO4 + Ca(OH)2 →

    2 mol       1 mol

d) H3PO4 + Ca(OH)2 →

    2 mol       3 mol


a) H3PO4 + K2HPO4 → 2KH2PO4

     1 mol      1 mol

b) H3PO4 + Ca(OH)2 → CaHPO4 + 2H2O

     1 mol      1 mol

c) 2H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O

     2 mol        1 mol

d) 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

     2 mol       3 mol