Bài 1 trang 53 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học dạng phân tử...

Trung bình: 4,77
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa H3PO4 với lượng dư của :

a) BaO                  b) Ca(OH)2            c) K2CO3


a) 2H3PO4  +  3BaO → Ba3(PO4)2 +  3H2O

    Phương trình phân tử trùng với phương trình ion rút gọn

b) 2H3PO+  3Ca(OH)→ Ca3(PO4)2 +  6H2O

    2H3PO4  +  3Ca2+  + 6OH→ Ca3(PO4)2 +  6H2O

c) 2H3PO+  3K2CO3→ 2K3PO4+  3H2O + 3CO2

    2H3PO4+  3CO32-  → 2PO43- +  3H2O + 3CO2