Bài 4 trang 70 SGK Hóa học 11. Lập phương trình hóa học...

Trung bình: 4,68
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây:

a) H2SO4(đặc) + C to  SO+ CO2 + ?

b) HNO3(đặc) + C to  NO2 + CO2 + ?

c) CaO + C to  CaC2 + CO

d) SiO2+ C to  Si + CO


a) 2H2SO4(đặc) + C to 2SO+ CO2 + 2H2O

b) 4HNO3(đặc) + C to 4NO2 + CO2 + 2H2O

c) CaO + 3C to CaC2 + CO

d) SiO2+ 2C to Si + 2CO