Bài 2 trang 70 SGK Hóa học 11. Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng

Trung bình: 4,56
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

1. C + O2 → CO2

2. C + 2CuO → 2Cu + CO2

3. 3C + 4 Al → Al4C3

4. C + H2O → CO + H2


1. C có số oxi hóa từ 0 lên +4 => C là chất khử

2. C có số oxi hóa từ 0 lên +4 => C là chất khử 

3. C từ số oxi hóa 0 xuống -4 => C là chất oxi hóa 

4. C từ số oxi hóa 0 lên +2 => C là chất khử

Đáp án C