Bài 5 trang 70 SGK Hóa học 11. Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy)...

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 42
Bạn đánh giá: Chưa

Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,600kg trong oxi dư, thu được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Tính thành phần phần trăm khối lượng của cacbon trong mẫu than đá trên. 


                           C    + O2        to        CO2

Theo PTHH       1mol                                1mol

Theo Đề Bài     47,3 mol                           =1,06.10322,4=47,3 mol

Khối lượng cacbon có trong mẫu than đá là : mC = 12.47,3 = 567,6 (g)

Phần trăm khối lượng C trong mẫu than đá là: 567,6 0,6.103 .100= 94,6%