Bài 4 trang 138 SGK Giải tích 12. Giải các phương trình sau

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

a) 3-2iz+4+5i=7+3i ; b) 1+3iz-2+5i=2+iz ;
c) z4-3i+2-3i=5-2i.  

 


a)

 3-2iz+4+5i=7+3i3-2iz=7+3i-4-5iz=3-2i3-2i=1.

Vậy phương trình có nghiệm thực : z=1.

b) 

1+3iz-2+5i=2+iz1+3iz-2+iz=2+5i1+3i-2-iz=2+5iz=2+5i-1+2iz=2+5i-1-2i-12+22z=-2-4i-5i-10i25=85-95i.

Vậy phương trình có nghiệm phức z=85-95i.

c) 

z4-3i+2-3i=5-2iz4-3i=5-2i-2+3iz4-3i=3+iz=3+i4-3iz=12-9i+4i-3i2=15-5i.

Vậy phương trình có nghiệm phức z=15-5i.