Bài 2 trang 138 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm nghịch đảo 1z của số phức z, biết :

a) z=1+2i ; b) z=2-3i ; c) z=i ; d) z=5+i3.

 


a) 1z=11+2i=1-2i1+2i1-2i=1-2i12+22=15-25i.

b) 1z=12-3i=2+3i2-3i2+3i=2+3i22+32=2+3i11=211+311i.

c) 1z=1i=ii2=i-1=-i.

d) 1z=15+i3=5-i35+i35-i3=5-i352+32=5-i328=528-328i.