Câu 1, trang 29, sgk Ngữ văn lớp 12

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

* Quan điểm sáng tác:

a. Văn học là vũ khí chiến đấu lợi hại, phụng sự cho sự nghiệp cách mạng

b. Chú trọng tính chân thực, tính dân tộc trong văn học.

c. HCM luôn xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm

* Hiểu được quan điểm sáng tác của Bác giúp ta có thể cảm nhận được tác phẩm của Người một cách sâu sắc toàn diện: không chỉ chú trọng đến hình thức nghệ thuật mà còn phải chú trọng tính chiến đấu, tính chân thực, dân tộc của tác phẩm Bác; đặc biệt coi trọng việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt , và sự sáng tạo của người nghệ sĩ

* Kết luận:

- Thơ văn HCM gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, là vũ khí đắc lực cho nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ nhân dân chiến đấu và xây dựng

- Thể hiện tâm hồn, tư tưởng cao cả của Người.

- Bác thực sự là người có nhiều năng lực trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật.