Bài 3 trang 138 SGK Giải tích 12. Thực hiện các phép tính sau

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

a) 2i3+i2+4i ; b) 1+i22i3-2+i ;
c) 3+2i+6+i5+i ; d) 4-3i+5+4i3+6i.

 


a) 2i3+i2+4i=6i+2i22+4i=6i-22+4i=12i+24i2-4-8i=-28+4i.

b) 1+i22i3-2+i=1+2i+i28i.i2-2+i=-1+2i-18i-2+i=-16i2-2-i-2+i-2-i=16-2-i-22+12=-325-165i.

c) 3+2i+6+i5+i=3+2i+30+6i+5i+i2=3+30-1+2+6+5i=32+13i.

d) 4-3i+5+4i3+6i=4-3i+5+4i3-6i3+6i3-6i=4-3i+15-30i+12i-24i232+62=4-3i+39-18i45=4-3i+3945-25i=21945-173i.