Bài 1 trang 138 SGK Giải tích 12. Thực hiện các phép chia sau

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

a) 2+i3-2i ; b) 1+i22+i3 ; c) 5i2-3i ; d) 5-2ii.

 


a) 2+i3-2i=2+i3+2i3-2i3+2i=6+4i+3i+2i232+22=4+7i13=413+713i.

b) 1+i22+i3=1+i22-i32+i32-i3=2-i3+i22-6i222+32=2+6+22-3i7=2+67+22-37i.

c) 5i2-3i=5i2+3i2-3i2+3i=10i+15i222+32=-15+10i13=-1513+1013i.

d) 5-2ii=5-2i-ii-i=-5i+2i2-i2=-2-5i1=-2-5i.