Bài 4 trang 68 SGK Giải tích 12. So sánh các cặp số sau

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

a) log35 và log74 ;

b) log0,32 và log53 ;

c) log210 và log530.


a) Ta có 3log35=5>3=31log35>17log74=4<7=71log74<1log35>log74.

b) Ta có 0,3log0,32=2>1=(0,3)0log0,32<05log53=3>1=50log53>0log0,32<log53.

c) Ta có 2log210=10>23log210>35log530=30<125=53log530<3log210>log530.