Bài 3 trang 68 SGK Giải tích 12. Rút gọn các biểu thức

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

a) log36.log89.log62 ; b) logab2+loga2b4.

 


a) log36.log89.log62=log36.log62.log89=log32.log2332=13log32.log232

                                   =23log32.log23=23log33=23.

b) logab2+loga2b4=2logab+12logab4=2logab+42logab=4logab.