Bài 2 trang 68 SGK Giải tích 12. Tính

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

a) 4log23; b) 27log92;
c) 9log32; d) 4log827.

 


Kiến thức:

Hướng dẫn: Vận dụng công thức  alogab=b


a) 4log23=22log23=2log232=32=9.

b) 27log92=33log322=332log32=3log3232=232=8.

c) 9log32=32log3122=34log32=3log324=24=16.

d) 4log827=22log2327=223log227=2log22723=2723=2723=9.