Bài 1 trang 68 SGK Giải tích 12. Không sử dụng máy tính, hãy tính

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

a) log218; b) log142;
c) log334; d) log0,50,125.

 


a) log218=log22-3=-3log22=-3.

b) log142=log2-22=1-2log22=-12.

c) log334=log3314=14log33=14.

d) log0,50,125=log0,50,53=3log0,50,5=3.