Bài 5 trang 68 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

a) Cho  Hãy tính  theo 

b) Cho  Hãy tính theo 


a)

+) Ta có . Khi đó 

b)

+) Ta có 

+) Mặt khác: 

             

+) Từ  và  ta có :