Bài 5 trang 68 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

a) Cho a=log303, b=log305. Hãy tính log301350 theo a,b.

b) Cho c=log153. Hãy tính log2515 theo c.


a)

+) Ta có 1350=52.33.2=5.32.30. Khi đó log301350=log30(5.32.30)=log305+log3032+log3030=b+2a+1.

b)

+) Ta có log2515=log5215=12log5(5.3)=12(log55+log53)=12(1+log53)   (1)

+) Mặt khác: c=log1531c=1log153=log3151c=log3(3.5)

             1c=log33+log35log35=1c-1=1-cclog53=c1-c    (2)

+) Từ (1) và (2) ta có :log2515=12(1+c1-c)=12-2c.