Bài 7 trang 203 SGK Hóa học 11. Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau

Trung bình: 4
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với bạc nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) thu được 32,4 gam bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên các anđehit.


Gọi công thức chung của andehit là Cn¯H2n¯+1CHO (n¯0)

Cn¯H2n¯+1CHO +2AgNO3 +3NH3 +H2OCn¯H2n¯+1COONH4 + 2Ag +2NH4NO3

Theo phương trình:

nCn¯H2n¯+1CHO=12nAg=12.32,4108=0,15(mol)M¯=8,00,15=53,314n¯+30=53,3n¯1,67Hai andehit  : CH3CHO  C2H5CHO