Bài 8 trang 204 SGK Hóa học 11. Oxi hóa không hoàn toàn etilen...

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 38
Bạn đánh giá: Chưa

Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) để điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong NH3 đến khi phản ứng hoàn toàn thấy có 16,2 gam bạc kết tủa.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etilen.


Phương trình phản ứng:

2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO        (1)

Hỗn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3     (2)

Theo phương trình (2): nCH3CHO=12nAg=12.16,2108=0,075(mol)nCH2=CH2 pu=nCH3CHO=0,075 (mol)nCH2=CH2 trong X=nX-nCH3CHO=2,2422,4-0,075=0,025(mol)nCH2=CH2 =0,075+0,025=0,1 (mol)H=0,0750,1.100%=75%