Bài 9 Trang 114 SGK Hóa Học 10

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Tính khối lượng CaF2 cần dùng để điều chế 2,5 kg dung dịch axit flohidric nồng độ 40%. Biết hiệu suất phản ứng là 80%.


mHF =40.2,5100 = 1kg

Phương trình phản ứng hóa học:

CaF2  +  H2SO4      CaSO4    +  2HF

78kg                                            40kg

X kg                                              1 kg

 mCaF2 cần dùng:   1,95.10080 = 2,4375 kg .