Bài 2 Trang 120 SGK Lịch sử 12. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng Sản Đông Dương và Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám 1945 thể hiện như thế nào?

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng Sản Đông Dương và Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám 1945 thể hiện như thế nào?


-  Xác định đúng đắn và Nắm bắt thời cơ cách mạng: Khi nhận được thông tin về việc Nhật sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, ban bố “Quân lệnh số 1”, chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước trước khi quân Đồng Minh kéo vào nước ta.

⇒ Kịp thời và nhạy bén của Đảng

- Lên kế hoạch cụ thể chớp thời cơ cho cuộc Tổng khởi nghĩa:

+ Triệu tập Hội nghị toàn quốc, thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa, quyết định chính sách đối nội và đối ngoại sau khi giành được chính quyền.

+ Triệu tập Quốc dân đại hội Tân Trào, tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch.

+ Tích cực lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền đã diễn ra nhanh chóng (khoảng 15 ngày), ít đổ máu.

- Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là văn bản mang tính pháp lý tuyên bố với toàn thế giới về nền độc lập của Việt Nam.