Bài 1 Trang 120 SGK Lịch sử 12. Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước?

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 66
Bạn đánh giá: Chưa

Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước?


Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động to lớn đến cao trào kháng Nhật cứu nước:

- Sau khi thành lập, Việt Minh đã trực tiếp lãnh đạo cao trào kháng Nhật cứu nước.

- Tiêu biểu là các phong trào như:  Tổ chức các cuộc đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần ở địa phương cùng nhiều hoạt động như phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói, biều tình mít tinh, …

- Tổ chức giác ngộ cho quần chúng đấu tranh, xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.

- Các hoạt động của mặt trận Việt Minh đã Tạo cơ sở và tiền đề cho Tổng khởi nghĩa trong cả nước.