Câu 1 trang 86, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,81
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Điền các nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau:

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

Cơ cấu Xu hướng chuyển dịch
Ngành kinh tế  
Thành phần kinh tế  
Lãnh thổ kinh tế  

Điền các nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau:

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Cơ cấu Xu hướng chuyển dịch
Ngành kinh tế

- Giảm tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp.

- Tăng tỉ trọng ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.

- Trong nông lâm ngư nghiểm, giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thủy sản.

- Trong nông nghiệp: tăng tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp.

- Trong công nghiệp: Giảm tỉ trọng CN khai thác, tăng tỉ trọng CN chế biến, chú trọng các mặt hàng cao cấp.

- Trong dịch vụ: Tăng lĩnh vực liên quan đến kết cấu hạ tầng và phát triểnđô thị.

Thành phần kinh tế

- Khu vực kinh tế Nhà nước giảm tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế.

- Kinh tế tư nhân có xu hướng tăng tỉ trọng.

- Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

Lãnh thổ kinh tế

- Hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế, các vùng chuyên canh và các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn.

- Cả nước hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm: miền Bắc, miền Trung, phía Nam.

- Việc phát huy thế mạnh từng vùng nhằm thu hút đầu tư đã dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân hóa sản xuất giữa các vùng.